RECHT

recht.JPG
De rechtbanken

Geef de juiste benaming voor de verschillende rechtbanken. De nodige informatie vind je op de website Klik hier => recht en justitie => de instellingen van het Belgische recht => instellingen met een rechterlijke taak => gewone rechtbanken.
Deze rechtbank neemt kennis van alle zaken met een waarde van minder dan 1.860,00 euro. Daarnaast heeft het vredegerecht nog uitgebreide bevoegdheden in betwistingen over huur, familiezaken, onteigeningen, erfdienstbaarheden, landbouwzaken en geesteszieken. Deze rechter is vooral gekend als gezinsrechter. Hij beslecht geschillen over onderhoudsuitkeringen, hij beslist over de rechten en plichten van echtgenoten tijdens het huwelijk door het nemen van voorlopige maatregelen, hij treedt op bij het overlijden van de ouders van minderjarige kinderen, hij komt tussen bij adoptie,...
Deze rechtbank bestaat uit een burgerlijke en een strafrechtelijke kamer. De burgerlijke kamers doen uitspraak over vorderingen tot vergoeding tot schade geleden bij verkeersongevallen. De strafrechtelijke kamers zorgen voor de bestraffing van overtredingen op de verkeersreglementering en de bestraffing van de lichte misdrijven (nachtlawaai, opzettelijke beschadiging van goederen,...).
Deze rechtbank is bevoegd voor alle rechtszaken die niet exclusief toegekend zijn aan andere rechtbanken. Bovendien oordeelt deze rechtbank over het hoger beroep tegen vonnisen van het Vredegerecht en de Politierechtbanken in burgerlijke zaken.
Deze rechtbank doet uitspraak over de misdrijven die niet aan de Politierechtbank of het Hof van Assisen zijn toevertrouwd. Zij oordeelt in hoger beroep over de vonnissen van de Politierechtbanken in strafzaken.
Deze rechtbank houdt zich bezig met de minderjarigen om hen te beschermen of neemt repressieve maatregelen tegen delinquente jongeren.
Deze rechter behandelt het beroep tegen de beslissingen van de Vrederechter in handelsgeschillen plus de betwistingen tussen handelaars die 1 860,00 euro overschrijden.
Deze rechter is bevoegd voor alle geschillen van sociaal recht, arbeidsrecht, RSZ, alsook voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Deze rechtbank is samengesteld uit de voorzitters van de andere Rechtbanken van Eerste Aanleg en dient om bevoegdheidsproblemen tussen de Rechtbanken van Eerste Aanleg op te lossen.
De bevoegdheid van deze rechtbank strekt zich uit tot de ergste misdrijven: misdaden, persmisdrijven en politieke misdrijven. Ze heeft uitsluitend bevoegdheid in strafzaken en oordeelt in eerste en laatste aanleg wat wil zeggen dat hier geen beroep mogelijk is.
Deze rechtbank heeft zowel bevoegdheid in burgerlijke zaken als in strafzaken. Het behandelt het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en de Correctionele Rechtbank.
Deze rechtbank behandelt het beroep tegen de vonnissen gewezen door de Arbeidsrechtbank.
Deze rechtbank onderzoekt niet meer de feiten, maar alleen of de rechter in zijn onderzoek de wetgeving juist heeft toegepast. Het beoordeelt vonnissen uitsluitend op juridisch vlak en verbreekt ze indien ze strijdig zijn met de wetten en besluiten of in zoverre de juiste procedure niet werd gevolgd. De zaak wordt dan teruggezonden naar een lagere rechtbank om opnieuw geoordeeld te worden.
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be