RECHT

recht.JPG
Bronnen van het recht

Van waar komen de regels uit het recht? Er zijn verschillende bronnen van recht.
Duid de verschillende bronnen aan met de juiste benaming:
Een bindende rechtsregel, opgelegd door de federale wetgevende macht, bekrachtigd door de Koning en afgekondigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Dit is een regel die wordt uitgevaardigd op het vlak van de gemeenschappen en gewesten.
Koninklijke Besluiten (maatregelen getroffen door de regering en ondertekend door de Koning), Ministeriële Besluiten (maatregelen getroffen door een minister binnen zijn bevoegdheid in uitvoering van bepaalde wetten en zonder tussenkomst van de Koning) en provinciale – en gemeentelijke besluiten (zij zijn slechts bindend binnen het betrokken grondgebied).
De rechtsbron die tot stand komt als gevolg van een regelmatig en langdurig handelen op een zelfde wijze door de betrokken personen
In hun vonnissen geven de rechters een interpretatie van de geschreven wettekst in functie van de veranderende omstandigheden.
Studies en commentaren van rechtsgeleerden die zich inlaten met bepaalde problemen die stof bieden voor het ontstaan van een nieuwe wet of de wijziging van een bestaande.
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be