RECHT

recht.JPG
Inleiding tot het recht

Vul de gaten in. Druk dan op "CONTROLEER" om uw antwoorden na te kijken.
Los de volgende vragen op aan de hand van de website www.advocaat.be


Ga naar Recht en justitie; Recht in onze samenleving:

Een gemeenschap kan slechts evenwichtig functioneren als bepaalde , en opgelegd worden aan de burgers, zodat zij in met elkaar kunnen leven.
Het recht is het geheel van die het samenleven in de gemeenschap . In onze samenleving speelt het recht dan ook een bijzonder grote rol.


Ga naar Rechtsstaat en scheiding der machten:

De macht in een rechtsstaat vaardigt de algemene regels uit die de verhoudingen tussen particulieren en het overheidshandelen in die staat zullen beheersen. De wetgevende macht berust steeds bij een instelling die door de onderdanen van de staat wordt . De verkozenen van deze instelling moeten voor de wijze waarop zij hun taak uitoefenen, derhalve verantwoording afleggen aan de onderdanen die hun verkiezen.

De macht moet de algemene regels die door de wetgevende macht worden uitgevaardigd in de praktijk uitvoeren. De uitvoerende macht is zowat het dagelijkse van de betrokken gemeenschap. Deze taak berust steeds bij een instelling die gekozen wordt door de instelling bij wie de wetgevende macht berust. Deze verkozenen moeten daarom voor de uitoefening van hun taak verantwoording afleggen aan de instelling die de wetgevende taak uitoefent.

De macht: het spreken van recht gebeurt wanneer er geschillen rijzen over de concrete toepassing van de algemene regels of wanneer de sociale orde wordt verstoord en de gepleegde inbreuken moeten worden beteugeld. De belangrijkste taak van de rechtspraak is niet het veroordelen of straffen van burgers, maar bescherming en verdediging bieden wanneer de rechten van burgers geschonden of bedreigd worden. De rechter oordeelt daarbij niet in functie van wat hem rechtvaardig of onrechtvaardig lijkt. Hij moet zich baseren op wat de wet voorziet. macht: het spreken van recht gebeurt wanneer er geschillen rijzen over de concrete toepassing van de algemene regels of wanneer de sociale orde wordt verstoord en de gepleegde inbreuken moeten worden beteugeld. De belangrijkste taak van de rechtspraak is niet het veroordelen of straffen van burgers, maar bescherming en verdediging bieden wanneer de rechten van burgers geschonden of bedreigd worden. De rechter oordeelt daarbij niet in functie van wat hem rechtvaardig of onrechtvaardig lijkt. Hij moet zich baseren op wat de wet voorziet.
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be